مقدمات

اه لیاف هدهاشم

.دینزب هبرض یصخش یاهلياف یور اه همانرب هحفص رد

یارب .دینزب هبرض یور ،امنهار تسرهف رد رتلااب حطس کی هب نتفر یارب .دوش زاب ات دینک باختنا ار هشوپ کی

.دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص رد یصخش یاه‌لیاف هب تشگزاب :دینک باختنا ار ریز یاه‌هنیزگ زا یکی سپس و دینزب هبرض یور ،دینک باختنا ار هشوپ کی

.دینک باختنا ار اه‌هنیزگ لامعا یارب رظن دروم یاه‌هشوپ ای اه‌لیاف :متیآ باختنا

.دینک داجیا یا‌هشوپ :هشوپ داجيا

.ديهد رييغت ار هدهاشم تلاح :ناونعب هدهاشم

.دنک یم یزاس بترم ار اه هشوپ ای اهلیاف :بسح رب ندرک بترم

.دینک هفاضا یلصا هحفص هب ای "یصخش یاهلیاف" یلصا هحفص رد هشوپ کی هب ار یربنایم :ربنایم ندوزفا

.دیهد رییغت ار لیاف ریدم تامیظنت :تاميظنت

:دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض لیاف کی یور

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار اه‌لیاف :

.دینک فذح ار اه هشوپ ای اه لیاف :

.دینک لقتنم رگید هشوپ کی هب ار اه هشوپ ای اه لیاف :لاقتنا

.دینک یپک رگید هشوپ کی رد ار اه هشوپ ای اه لیاف :یپک

.دیهد رییغت ار هشوپ ای لیاف کی مان :مان ضيوعت

.دینک هدرشف ،پیز لیاف کی داجیا یارب ار ییاه هشوپ ای اه لیاف :هدرشف

.دینک هدهاشم ار هشوپ ای لیاف تایئزج :تايئزج

33