قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

تشگنا تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ

دیناوت یم .دیهد ماجنا تشگنا تاکرح زا هدافتسا اب ار یفلتخم یاهدرکلمع دیناوت یم TalkBack زا هدافتسا ماگنه تاکرح زا هدافتسا زا شیپ .دیهد ماجنا ار هریغ و یلصا هحفص ندرک زاب ،یلبق هحفص هب تشگزاب ریظن ییاهدرکلمع

.دینک یدنبرکیپ ار اهنآ ،تشگنا

یدومع تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ

یدومع یشخب ود تاکرح زا دیناوت یم سکعرب ای هحفص یاهتنا زا نییاپ و لااب تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب

.دینک هدافتسا

اه هراشا تیریدم تاميظنت TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد :دینک باختنا ار ریز یاه یگژیو زا یکی سپس .دینزب هبرض یدومع یشخبود یاه هراشا

تمس هب سپس و لااب تمس هب ار دوخ تشگنا هک یماگنه :شیامن هحفص یور رب رخآ و لوا یاهدروم هب لاقتنا• هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دوش یم باختنا هحفص یلااب رد عقاو هنیزگ نیلوا ،دیشک یم نییاپ

.دوش یم باختنا هحفص یاهتنا رد عقاو هنیزگ نیرخآ ،دیشک یم لااب تمس هب سپس و نییاپ تمس

تمس هب سپس و لااب تمس هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه :ندناوخ تايئزج رد یا هخرچ تکرح• ضرف‌شیپ و هسیون ،‌هژاو ،طخ ،فارگاراپ ،هحفص هب ندناوخ دحاو .دنک‌یم رییغت ندناوخ دحاو ،دیشک یم نییاپ بیترت ،دیشک یم لااب تمس هب سپس و نییاپ تمس هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دنک یم رییغت

.دنک یم رییغت سوکعم تروص هب ندناوخ دحاو

ربنایم تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ

سپس و لااب تمس هب تشگنا ندیشک ریظن یتاکرح .دینک هدافتسا ربنایم تکرح تشه یدنبرکیپ یارب یگژیو نیا زا ای دیهد رییغت ار ربنایم تاکرح دیناوت یم .دییامن یدنبرکیپ دیناوت یم ار هریغ و نآ نتشادرب نودب تسار تمس هب

.دیهد صاصتخا یلاخ یاهربنایم هب ار اه یگژیو

هبرض اه هراشا تیریدم تاميظنت TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دیهد صاصتخا نآ هب ار یگژیو کی سپس و دینک باختنا ار تکرح کی .دینزب :دنتسه سرتسد رد ریز یاه یگژیو

.دیدرگزاب یلبق هحفص هب :تشگرب همکد

.یلصا هحفص ندرک زاب :یلصا هحفصٔ همکد

.دینک زاب ار ریخا هدش هدافتسا یاه‌همانرب زا یتسرهف :ریخا یاه همانرب همکد

108