تلفن

.دنونشب ار امش یادص دنناوتن امش کیدزن دارفا ات دینک شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.دیوش لصو نآ هب ،تسا لصو هاگتسد هب ثوتولب تسده رگا :ثوتولب

.دینزب هبرض سامت یریگرسزا یور ،راظتنا رد سامت هب تشگزاب یارب .دیراد هگن ار سامت :راظتنا

.دینک زاب ار نیبطاخم تسرهف :نیبطاخم

.دینک داجیا تشاددای کی :تشادداي

.دینک لاسرا مایپ کی :اه مايپ

.دیهد شیازفا ار ادص نازیم :رتشیب یادص

.دیهد رییغت ار سامت تامیظنت :تامیظنت

یریوصت سامت یط رد

:دنتسه سرتسد رد ریز تامادقا

.دینک یفخم هدننک تکرش دارفا ریاس زا ار دوخ ریوصت :نم ندرک یفخم

.دينک باختنا رگيد فرط هب شيامن یارب ار یریوصت :یلاسرا ریوصت

.دینک طبض ار لباقم درف ریوصت :نتفرگ سکع

.دینک طبض رگید فرط ریواصت زا ییویدیو :ویدیو طبض

.دینک زاب ار دیلک هحفص :دیلک هحفص

نوفورکيم اب ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .دینک لاعفریغ ای لاعف ار وگدنلب :نشور وگدنلب / شوماخ وگدنلب

.دیراد هگن نات یاه شوگ زا رود ار هاگتسد و دینک تبحص هاگتسد یلااب

.دیوش لصو نآ هب ،تسا لصو هاگتسد هب ثوتولب تسده رگا :تسده زا هدافتسا

:دينک هدافتسا ريز یاه هنيزگ زا ات دینزب هبرض هحفص یور رب

.دیوش اجباج هاگتسد تشپ نیبرود و ولج نیبرود نیب :ضیوعت دیلک

.دنونشب ار امش یادص دنناوتن امش کیدزن دارفا ات دینک شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.دیهد همتاخ ار یلعف سامت :هملاکم نایاپ

49