عیٜ⠀ 찆✆尨

تسا تسردان ای دنکُ یسمل هحفص شنکاو

لمع یتسرد هب یسمل هحفص دراد ناکما ،دینک لصتم یسمل هحفص هب یبناج مزاول ای ظفاحم ششوپ کی رگا•

.دنکن

کون ای زیت کون یایشا اب رگا ای دشابن زیمت یسمل هحفص سمل ماگنه امش یاه تسد رگا ،دیشوپب شکتسد رگا•

.دوش درکلمع صقن راچد یسمل هحفص دراد ناکما ،دینزب هبرض هحفص هب دوخ یاه تشگنا

.دنکن لمع تسرد تسا نکمم دریگب رارق بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد هک ینامز یسمل هحفص•

.دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد ،رازفا مرن تقوم یاهاطخ ندرک کاپ یارب•

.تسا هتفای ءاقترا هخسن نیرتدیدج هب امش هاگتسد رازفا مرن دیوش نئمطم•

.دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب ،دوش بارخ ای هدیشارخ یسمل هحفص هک یتروص رد•

دهد یم یدج یاهاطخ ای دنک یم ریگ هاگتسد

ای دیدنبب ار اه همانرب دشاب مزلا درکلمع یبایزاب یارب تسا نکمم ،دتفیب راک زا ای دنک ریگ هاگتسد هک یتروص رد ،دادن ناشن شنکاو ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا .دینک نشور ار هاگتسد و دینک دراو هرابود و هدرک جراخ ار یرتاب ات دیراد هگن و هداد راشف هیناث 7 زا شیب تدم هب نامزمه تروص هب ار ادص میظنت همکد و شوماخ-نشور همکد

.دوش یزادنا هار هرابود

تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد .دیهد ماجنا ار هناخراک یاه هداد یناشنزاب ،درکن لح ار لکشم راک نیا رگا لبق .دینزب هبرض همه فذح هاگتسد یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت

ار هاگتسد یور رب هدش هريخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابيتشپ یاه‌هخسن هيهت ،هناخراک یاه‌هداد هب یناشنزاب یارجا زا

.دينکن شومارف

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،تسا هدشن فرطرب زونه لکشم رگا

دنوش یمن لصو اه سامت

.دیراد یسرتسد هارمه نفلت تسرد هکبش هب هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت روبزم نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت یدورو نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

دنونشب سامت نیح رد ار امش یادص دنناوت یمن نیریاس

.دیشاب هدناشوپن ار هدش هیبعت نوفورکیم یور هک دیوش نئمطم•

.دراد رارق امش ناهد کیدزن نوفورکیم هک دیوش نئمطم•

.تسا تسرد نآ لاصتا هک دیوش نئمطم ،دینک یم هدافتسا تسده زا رگا•

121