مدیر دستگاه و دادهها

Samsung Kies هب لاصتا

گنوسماس یاه هاگتسد نیب ار امش یصخش تاعلاطا و ایدم یاوتحم هک تسا یرتویپماک همانرب Samsung Kies

.دینک دولناد گنوسماس تیاس بو زا ار Samsung Kies هخسن نیرخآ .دنک یم یزاس ماگمه

.دینک لصو هنایار هب USB لباک زا هدافتسا اب ار دوخ هاگتسد1 1

دامن یور ،دشن ارجا Samsung Kies رگا .دوش یم ارجا هنایار رد راکدوخ روط هب Samsung Kies

.دینک کیلک-ود رتویپماک رد Samsung Kies

.دیهد لاقتنا هنایار و دوخ هاگتسد نیب ار اه لیاف2 2

.دینک هعجارم Samsung Kies یامنهار هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب

اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ

تاعلاطا زا دیناوت یم .دینک یرادهگن هاگتسد رد نمیا تروص هب ار تامیظنت و همانرب یاه‌هداد ،یصخش تاعلاطا

.دینک ادیپ یسرتسد اهنآ هب ادعب و دینک یریگ ‌نابیتشپ باسح کی رد دوخ ساسح

Google باسح کی زا هدافتسا

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب تملاع ار نم هداد زا نابیتشپ هخسن و دینزب هبرض یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت یور2 2

.دینک باختنا ‌نابیتشپ باسح ناونع‌هب ار باسح کی و دینزب هبرض نابیتشپ باسح یور3 3

اب .دیوش یزادنا‌هار یامنهار همانرب قیرط زا دوخ Google باسح دراو دیاب ،اه‌هداد ینادرگزاب یارب زاب و هدرک ارجا ار یزادنا هار یامنهار همانرب دیناوت یم هاگتسد یور هناخراک یاه هداد یناشنزاب یارجا ار نابیتشپ یاه‌هداد دیناوت یمن ،دیوشن دوخ Google باسح دراو یزادنا‌هار یامنهار همانرب رد رگا .دینک

.دینک ینادرگزاب

89