تنظیمات

اه باسح

باسح ندوزفا

.دینک هفاضا SNS ای ليميا باسح

.دینزب هبرض باسح ندوزفا یور ،تامیظنت هحفص رد

متسیس

تعاس و خیرات

.دیهد رییغت ار اهنآ ای دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد رد خیرات و نامز شیامن لرتنک یگنوگچ هرابرد ریز تامیظنت هب

.دینزب هبرض تعاس و خیرات یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنوش یم ددجم میظنت خیرات و نامز ،دوش جراخ هاگتسد زا ای دنامب یلاخ لاماک یرتاب رگا

.دنک یم زور هب راکدوخ روطب ار خیرات و تعاس ،دیدرگب ینامز قطانم نیب یتقو :راکدوخ خیرات و نامز

تاعلاطا ،فلتخم ینامز قطانم نیب رد ییاجباج ماگنه رد ات دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ ینامز هقطنم

.دوش تفایرد ینامز هقطنم هب طوبرم

.دینک میظنت یتسد تروص هب ار ینونک خیرات :خیرات میظنت

.دینک میظنت یتسد تروص هب ار ینونک تعاس :تعاس ميظنت

.دینک باختنا ار یلصا ینامز هقطنم :ینامز هقطنم باختنا

.دیهد شیامن هتعاس 24 تمرف هب ار تعاس :هتعاس ۲۴ بلاق زا هدافتسا

.دینک باختنا ار خیرات تمرف :خیرات بلاق باختنا

یسرتسد تیلباق

علاطا یارب .دینک هدافتسا هاگتسد هب یسرتسد تیلباق دوبهب تهج تامیظنت هب یسرتسد یارب یگژیو نیا زا دیناوت یم

.دینک هعجارم یسرتسد تیلباق هرابرد هب ،تایئزج زا

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق یور ،تامیظنت هحفص رد

103