مدیر دستگاه و دادهها

گنوسماس باسح کی زا هدافتسا

باسح دراو سپس و دینزب هبرض گنوسماس کارتشا باسح ندوزفا تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دیوش دوخ گنوسماس

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد2 2 نیمه یور سپس و دینزب تملاع ار یریگ نابیتشپ دراوم ،دینزب هبرض نابیتشپ گنوسماس کارتشا یور3 3

.دینزب هبرض یریگ نابیتشپ دینک هیهت نابیتشپ هخسن لااح

یبایزاب گنوسماس کارتشا تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،اه‌هداد یبایزاب یارب

.دینزب هبرض دوش یبایزاب نونکا یور سپس و دینک باختنا ار دراوم ،دینزب هبرض

اه‌هداد یناشنزاب یارجا

مهم تاعلاطا مامت زا امتح ،هناخراک یاه هداد یناشنزاب یارجا زا لبق .دینک فذح ار هاگتسد یاه‌هداد و تاميظنت همه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هیهت نابیتشپ هخسن هاگتسد یور رب هدش هريخذ

.دینک هعجارم اه

یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم یزادنا‌هار هرابود راکدوخ تروص هب هاگتسد .دینزب هبرض همه فذح هاگتسد

90