تنظیمات

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

اه‌هاگتسد ریاس اب هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن کی ناونع هب هاگتسد زا

.دینک هعجارم هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا هب ،تایئزج زا علاطا یارب .دینک هدافتسا

.دینزب هبرض هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

ریاس اب هارمه نفلت هکبش لاصتا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن زا :هارمه نفلت لاصتا هطقن• هک دینک هدافتسا یماگنه یگژیو نیا زا دیناوت یم .دینک هدافتسا Wi-Fi هکبش قیرط زا یاه هاگتسد ای اه هنایار

.تسین سرتسد رد هکبش لاصتا

USB قیرط زا هنایار اب هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا کارتشا یارب USB گنیرتت زا :USB لاصتا

.دوش یم هدافتسا هنایار یارب میس یب مدوم کی ناونع هب امش هاگتسد ،هنایار کی هب لاصتا ماگنه .دینک هدافتسا

هاگتسد رگید ای هنایار اب هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا کارتشا یارب ثوتولب گنیرتت زا :ثوتولب لاصتا

.دینک هدافتسا ثوتولب قیرط زا یاه

زاورپ تلاح

هدافتسا یا هکبش ریغ تامدخ زا دیناوت یم طقف .دنک یم لاعفریغ هاگتسد رد ار میس یب یاهدرکلمع همه تلاح نیا

.دینک

.دینزب هبرض زاورپ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

هداد زا هدافتسا

.دينک یشرافس ار یزاس دودحم هب طوبرم تاميظنت و هدرک هدهاشم ار دوخ هداد فرصم رادقم

.دینزب هبرض هداد زا هدافتسا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدافتسا هارمه نفلت هکبش ره ای هداد یاه لاصتا زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :هارمه نفلت هداد

.دينک نييعت هارمه هداد فرصم یارب یتيدودحم :هارمه نفلت هداد تیدودحم میظنت

تراظن ار ینامز یاه هرود نیب اه هداد فرصم ات دینک میظنت هناهام یناشنزاب خیرات کی :هداد دربراک هرود

.دینک

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دينک هدافتسا گنيمور ماگنه رد هداد تلااصتا زا ات دینک میظنت هاگتسد :گنیمور ماگنه اتید

،هنیمز سپ رد هارمه نفلت هکبش کی زا هدافتسا ماگنه رد ات دینک میظنت ار هاگتسد :هنیمز سپ هداد ندرک دودحم

.دوش لاعف ریغ یزاس ماگمه

93