تنظیمات

یصخش

ناکم

.ديهد رييغت ار ناکم تاعلاطا زوجم تامیظنت

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب ناکم دیلک یور سپس و دینزب هبرض ناکم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا دوخ ناکم یاه هداد یروآ عمج یارب ار یشور :تلاح

ار یرتاب فرصم و امش یلعف ناکم تاعلاطا اه همانرب مادک هک دینک هدهاشم :ریخا یناکم تیعقوم تساوخرد

.دننک یم تساوخرد

.دینک یم هدافتسا یناکم یاه سیورس هچ زا امش هاگتسد هک دینیبب :ناکم تامدخ

تينما

.دیهد رییغت ار تراک USIM ای تراک میس و هاگتسد ندرک نمیا یارب تامیظنت

.دینزب هبرض تينما یور ،تامیظنت هحفص رد

ره رد .دينک دراو هاگتسد یور رب هدش هريخذ یاه هداد یراذگ زمر یارب روبع زمر کي :هاگتسد یراذگزمر

.دينک دراو ار روبع زمر دياب هاگتسد ندرک نشور راب

کي زا شيب تسا نکمم اه هداد یراذگ زمر اريز دينک ژراش ار یرتاب ،ميظنت نيا ندرک لاعف زا شيپ

.دشکب لوط تعاس

.دنوش یراذگزمر هظفاح تراک رد دوجوم یاه لیاف ات دینک میظنت ار هاگتسد :هظفاح تراک یراذگزمر

یاهلياف تسناوت دهاوخن هاگتسد ،دينادرگ زاب هناخراک تاميظنت هب ميظنت نيا ندوب لاعف اب ار دوخ هاگتسد رگا

.دينک لاعف ريغ ار ميظنت نيا ،هاگتسد یناشنزاب زا شيپ .دناوخب ار هدش یراذگ زمر

قیرط زا رود هار زا هدش تقرس ای هدش مگ هاگتسد لرتنک ناکما ات دینک میظنت ار هاگتسد :رود هار یاه لرتنک

.دیوش دوخ گنوسماس باسح دراو دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب .دشاب هتشاد دوجو تنرتنیا

.دینک هدهاشم ای هدرک هفاضا ار نات گنوسماس کارتشا :باسح تبث

مگ هاگتسد ناکم نییعت ای ناکم یاه هداد یروآ عمج ات دینک میظنت ار هاگتسد :میس یب یاه هکبش زا هدافتسا

.دشاب ریذپ ناکما هارمه نفلت یاه هکبش ای Wi-Fi قیرط زا امش هدش تقرس ای هدش

 

مگ تروص رد راک نیا اب هک دینک لاعفریغ ای لاعف ار "نم هارمه نفلت نتفای" یگژیو :تراک میس رییغت رادشه

.درک دیهاوخ ادیپ ار نآ ،هاگتسد ندش تقرس ای ندش

)نم هارمه نفلت نتفای( Find my mobile تیاس بو هب :دیورب تیاس‌بو هب• تیاس بو رد ار هدش هدیدزد ای هدش مگ هاگتسد دیناوت‌یم .دیورب )findmymobile.samsung.com\

.دینک یریگدر Find my mobile

99