دورٜ⠆

یرادربریوصت یاه‌تلاح

راکدوخ

هنیزگ نیا زا ،دنک نییعت سکع یارب ار لآ‌هدیا تلاح و هدرک یبایزرا ار فارطا طیحم دناوتب نیبرود هکنیا یارب

.دینک هدافتسا

.دینزب هبرض راکدوخ نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

سکع نیرتهب

ریاس هدهاشم یارب .دینک هدافتسا تلاح نیا زا ،اهنآ نایم زا سکع نیرتهب هریخذ و سکع یرس کی نتفرگ یارب نیا .دنک یم صخشم اب ار نآ و هدرک داهنشیپ ار سکع نیرتهب ،هاگتسد .دیورب تسار ای پچ هب ،اه سکع

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد اب ار اه‌سکع هاگتسد

.دینزب هبرض سکع نیرتهب نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

یلاوتم یرادربسکع

.دینک هدافتسا تکرح لاح رد یاه‌هژوس زا یرس یرادربسکع یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض یلاوتم یرادربسکع نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

سکع دنچ یلاوتم تروص هب ات دیرادهگن و دیهد راشف ار رتاش همکد ،دیا هتفرگ تسد رد مکحم ار هاگتسد هک یماگنه

.دوش هتفرگ

یتوص سکع

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد اب ار اه‌سکع هاگتسد نیا .دینک هدافتسا ادص اب سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض یتوص سکع نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

60