تنظیمات

ادص

.دیهد رییغت ار دوخ هاگتسد یور فلتخم یاهادص تامیظنت

.دینزب هبرض ادص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت اه نلاعا و ،متسیس یاهادص ،اه ملیف و یقیسوم ،سامت یاه گنز یارب ار ادص نازیم :ادص نازیم

.دینک باختنا ای هدرک هفاضا یدورو یاه سامت یارب گنز گنهآ کی :سامت یاه گنز

.دنک شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت ار هاگتسد :ندز گنز ماگنه شزرل

ادص ،دینز یم هبرض دیلک هحفص یاهدیلک هب هک یماگنه هاگتسد ات دینک میظنت :یریگ هرامش دیلک هحفص یادص

.دنک شخپ

هب دینک یم باختنا یسمل هحفص یور ار هنیزگ ای همانرب کی یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :ندرک سمل یادص

.دیایب رد ادص

،دینک یم زاب ار نآ لفق ای لفق ار یسمل هحفص یتقو هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :هحفص ندرک لفق یادص

.دهد ادص هاگتسد

شيامن هحفص

.دیهد رییغت ار شیامن هحفص هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض شيامن هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

:یراوید ذغاک

.دینک باختنا ،یلصا هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :یلصا هحفص

.دینک باختنا ،لفق هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :لفق هحفص

.دینک باختنا لفق هحفص و یلصا هحفص یارب هنیمز سپ ریوصت کی :لفق هحفص و یلصا هحفص

.دینک یشرافس ،دنوش یم نایامن تاعلاطا لناپ رد هک ار ییاه هنیزگ :نلاعا لنپ

.دوش هداد شیامن اه نلاعا هحفص رد ییانشور میظنت راون ات دینک میظنت ار هاگتسد :ییانشور میظنت

ًاددجم ار اه نلاعا هحفص یور رب هدش هداد شیامن عیرس میظنت یاه همکد :عیرس تامیظنت یاه همکد میظنت

.دینک یدنب بیترت

 

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور

.دخرچب راکدوخ روطب زین هحفص تایوتحم ،هاگتسد شخرچ اب هک دینک میظنت :هحفص راکدوخ شخرچ

ار دنام یم رظتنم هنیمز سپ رون ندرک شوماخ زا لبق هاگتسد هک ینامز تدم :هحفص ندش شوماخ نامز

.دینک میظنت

96