تامیظنت

تامیظنت هرابرد 91 اه هکبش و ميس یب 91 هاگتسد 95 یصخش 99 اه باسح 103 متسیس 103

یسرتسد تیلباق

یسرتسد تیلباق هرابرد 105 )TalkBack( یتوص دروخزاب 106 تنوف هزادنا نداد رییغت 116 هحفص ییامن‌تشرد 116 اهادص همه ندرک شوماخ 116 ادص نزاوت میظنت 117 یکت یادص 117

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت 117 هحفص راکدوخ شخرچ 117 هحفص ندش شوماخ نامز 117 لماعت لرتنک 118

اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ 118 دیفم یاه یگژیو ریاس زا هدافتسا 119

یبای بیع

فهرست مطالٜ

یرلاگ

اه ملیف ای اه سکع هدهاشم 64 یرلاگ تامیظنت 66

یا‌هناسردنچ

وئدیو 67

دیفم یاه‌یگژیو و اه‌همانرب

میوقت 69 ChatON 72 تعاس 73 باسح نیشام 75 تشادداي 75 ادص طبض 77 اهدولناد 78 ويدار 79

Google یاه‌همانرب 80

اه‌هاگتسد ریاس هب لاصتا

ثوتولب 82 میقتسم Wi-Fi 84 هارمه هاگتسد قیرط زا پاچ 86

اه‌هداد و هاگتسد ریدم

هاگتسد اقترا

87

هنایار کی و هاگتسد نیب اه لیاف لاقتنا

88

اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ

89

اه‌هداد یناشنزاب یارجا

90

3