دیفم یاه‌یگژیو و اه‌همانرب

میوقت

S Planner یارجا

.دینک هدافتسا فیاظو و اهدادیور تیریدم یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد

.ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺍﺭ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺕﻟﺎﺣ

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

.ﺯﻭﺭﻣﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻪﺑ ﻭﺭﺑ

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺎﺟﻳﺍ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻪﻔﻳﻅﻭ ﺎﻳ ﺎﻫﺩﺍﺩﻳﻭﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دینک هدافتسا ریز دراوم زا و دینزب هبرض یور

.دیوش اجباج صاخ خیرات کی هب :هب نتفر

.دینک فذح ار اه هفیظو ای اهدادیور :فذح

.دینک وجتسج ار اهراک ای اهدادیور :وجتسج

.دینک ماگمه دوخ یاه کارتشا اب ار اه هفیظو و اهدادیور :یزاس ماگمه

.دینک باختنا شیامن یارب ار اه میوقت :اه میوقت

.دیهد رییغت ار S Planner تامیظنت :تاميظنت

69