آغاز به کار

.دینک دراو ار یرتاب3 3

.دیهد رارق شیاجرس ار یتشپ شوپرد4 4

.تسا هدش هتسب مکحم یتشپ شوپرد هک دیوش نئمطم•

.دینک هدافتسا هاگتسد اب هارمه ،گنوسماس دییأت دروم یبناج مزاول و یتشپ شوپرد زا طقف•

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس ندروآرد

.ديرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دیشکب نوریب ار یرتاب2 2

11