دینک هعلاطم ار بلطم نیا ادتبا

.دیناوخب تقد هب ار امنهار هچرتفد نیا ،تسرد و نمیا هدافتسا زا نانیمطا یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق افطل

.دنا هدش هیارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب اه حرش•

هتشاد قرف امش هاگتسد اب بلاطم یضعب تسا نکمم هاگتسد رازفا مرن ای سیورس هدنهد هیارا ،هیحان هب هتسب•

.دشاب

یم لاغشا ار تسا RAM و CPU زا یدایز شخبزا هدافتسا دنمزاین هک )لااب تیفیک یاوتحم( ییاوتحمیا همانرب• هتسب تسا نکمم دنتسه طوبرم اوتحم هب هک یدربراک یاه همانرب .دراذگ یم ریثات هاگتسد یلک ییآراک رب ،دنک

.دننکن راک یتسردب هدافتسا طیحم و هاگتسد تاصخشم هب

زجب ییاه هدننک هئارا طسوت هدش هضرع یدربراک یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس•

.درادن یتیلوئسم گنوسماس

هدش شیاریو یرتسیجر تامیظنت طسوت هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس• ات دوش ثعاب تسا نکمم لماع متسیس ندرک یشرافس یارب شلات .تسین هتفای رییغت لماع متسیس رازفا مرن ای

.دننکن راک یتسردب یدربراک یاه همانرب ای هاگتسد

هدافتسا یارب هاگتسد نیا رد هدش هیارا یاه هناسر ریاس و ریواصت ،اه یراوید ذغاک ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• نیناوق ضقن ،هریغ و یراجت دصاقم یارب بلاطم نیا زا هدافتسا و جارختساندرک جراخ .دنراددراد زوجم دودحم

.تسا ناربراک هدهع رب هناسر زا ینوناقریغ هدافتسا لماک تیلوئسم .دوش یم بوسحم یرادرب هخسن قح

هدافتسا ای راکدوخ یزاس ماگمه ،دولناد و دولپآ ،یناسر مایپ دننام ،هداد یاه سیورس زا هدافتسا یارب تسا نکمم• تیلباق زا دوش یم هیصوت ،گرزب هداد تلااقتنا یارب .دیوش یفاضا یاه هنیزه لمحتم ناکم یاه سیورس زا

.دینک هدافتسا Wi-Fi

علاطا نودب تسا نکمم و هدوب یروآزورب لومشم ،دنتسه هاگتسد هارمه هک ضرف شیپ یدربراک یاه همانرب• زکرم اب ،دراد یلاوس هاگتسد هارمه هدش هیارا یدربراک یاه همانرب هرابرد رگا .دنوشن ینابیتشپ رگید ،یلبق ناگدنهد هئارا اب ،ربراک طسوت هدش بصن یدربراک یاه همانرب دروم رد .دیریگب سامت گنوسماس تامدخ

.دیریگب سامت سیورس

تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن بصن ای هاگتسد لماع متسیس رد رییغت• دنک یم ضقن ار گنوسماس زوجم همانقفاوت تامادقا نیا .دنوش اه هداد نتفر تسد زا و ندش شودخم ای هاگتسد

.دنک یم لطاب ار امش همانتنامض و

رگیدکی اب ،دشاب تراک میس ود ای کی یاراد ناتهاگتسد هکنیا هب هتسب تسا نکمم هدش ینابیتشپ یاه یگژیو•

.دنشاب هتشاد یتوافتم یاه یراذگ بسچرب هکنیا ای هدوب توافتم

4