تنظیمات

گنوسماس ديلک هحفص

.دینزب هبرض یور ،گنوسماس ديلک هحفص یگژیو تامیظنت رییغت یارب

.دنک قرف ،امش سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه هنیزگ

.دینک باختنا ضرف‌شیپ دیلک هحفص نامدیچ کی :یسراف / English\US\• •

.دینک باختنا ار نتم دورو یاه نابز :یدورو یاه نابز باختنا

داهنشیپ یتاملک و دنک ینیب شیپ ار تاملک امش یدورو قبط ات دینک لاعف ار هنایوگشیپ نتم تلاح :وگشیپ نتم

.دینک یزاس یشرافس ار هملک یيوگشيپ تامیظنت دیناوت یم نینچمه .دهد

راون یور ندز هبرض اب ار هابتشا یاه هملک و ییلاما یاه هابتشا ات دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ ضیوعت

.دنک حیحصت یشراگن تملاع کی ای هلصاف

،یراذگ هطقن تملاع نیرخآ زا سپ راکدوخ روط هب ات دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ یسیون گرزب فورح

.دسیونب گرزب فورح اب ار فرح نیلوا بجعت تملاع ای ،لاؤس تملاع ،نایاپ هطقن دننام

.دراذگب هلصاف هملک نیدنچ نیب راکدوخ تروص هب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ یراذگ هلصاف

دراو هطقن کی ،دینز یم هبرض ود هلصاف راون یور رب یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ یراذگ هطقن

.دنک

:ديلک هحفص یياجباج

.دوش لاعفریغ دیلک هحفص ییاجباج یگژیو ات دینک میظنت ار هاگتسد :کيچيه

.دوش دراو نتم ،دیلک هحفص یور رب تشگنا ندیشک اب ات دینک میظنت ار هاگتسد :یپ رد یپ یدورو

دنمشوه دیلک هحفص شیامیپ یگژیو ،دیلک هحفص رد تکرح اب امن ناکم ندرک اجباج یارب :امن ناکم لرتنک

.دینک لاعف ار

 

.دنک شخپ یادص هاگتسد ،دینک یم سمل ار یدیلک یتقو ات دینک میظنت :ادص

گرزب ریوصت کی تروص هب دینک یم سمل هک ار یفرح ره ات دینک میظنت ار هاگتسد :هسیون شیامن شیپ

.دهد شیامن

.دینک یناشنزاب ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت :ددجم ميظنت

Google یتوص پيات

.دینزب هبرض یور ،یتوص یدورو تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار نتم دورو یاه نابز :یدورو یاه نابز باختنا

یتوص یاه یدورو رد ار زیمآ نیهوت تاملک هاگتسد هک دينک ميظنت ار هاگتسد :زیمآ نیهوت تاملک ندرکدودسم

.دهدن صيخشت

101