پیامها و ايميل

:تراک میس کی یاه لدم

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺍﺭ ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ

ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ

.ﺩﻳﻧﮐ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﻡﺎﻳﭘ ﮏﻳ

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺍﺭ ﻡﺎﻳﭘ

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺕﺳﻭﻳﭘ ﺍﺭ ﺎﻫﻝﻳﺎﻓ

 

 

 

 

.دینزب هبرض ای یور ،مایپ لاسرا یارب :تراک میس ود یاه لدم 4 4

.دینزب هبرض مایپ لاسرا یارب یور :تراک میس کی یاه لدم ◄ :دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا یکی زا ات دینزب هبرض یور ،مایپ کی داجیا ماگنه

.دینک جرد ار اه کتروص :کلکش جرد

.دینک دراو عوضوم کی :ناونع ندوزفا

.دینک هفاضا ار مایپ یاهدیلاسا :دیلاسا ندوزفا

.دینک میظنت مایپ لاسرا یارب صخشم خیرات و تعاس کی :مایپ یدنب‌نامز

.دینک وغل ار مایپ داجیا :فذح

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف زياس

هدش یدنب نامز یاه مایپ لاسرا

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و دینک میظنت خیرات و تعاس .دینزب هبرض مایپ یدنب‌نامز یور ،مایپ نتشون ماگنه

مایپ ،دشابن رادیاپ هکبش ای دشابن لصو هکبش هب ،دشاب شوماخ هاگتسد ،هدش یزیر همانرب نامز رد رگا•

.دش دهاوخن لاسرا

هقطنم نیدنچ نیب رگا .دنک یم راک هاگتسد یور رب هدش میظنت خیرات و تعاس ساسا رب یگژیو نیا• لاسرا تسرد نامز رد اه‌مایپ تسا نکمم ،دنکن زور هب ار نامز تاعلاطا هکبش و دیوش اجباج ینامز

.دنوشن

54