تنظیمات

:تراک میس لفق میظنت

.دینک لاعفریغ ای لاعف هاگتسد زا هدافتسا زا لبق PIN تساوخرد یارب ار PIN لفق یگژیو :تراک میس لفق

.دیهد رییغت ار هتفر راک هب تراک USIM ای تراک میس یاه هداد هب یسرتسد یارب هک PIN :میس نیپ رییغت

.دهد ناشن دورو ماگنه ار امش روبع یاه هملک ات دینک میظنت ار هاگتسد :دورو یاهزمر ندرک تیؤر لباق

ناریدم هب دیناوت یم .دییامن هدهاشم ار دوخ یشوگ یور رب هدش بصن هاگتسد ناریدم :هاگتسد یاه تسرپرس

.دننک لامعا هاگتسد یور رب دیدج طباوض ات دیهدب هزاجا هاگتسد

.دنک زاجم ار صخشمان عبانم زا اه همانرب بصن هک دینک میظنت ار هاگتسد :صخشمان عبانم

یسررب ار رضم یاوتحم دوجو لامتحا ،اه همانرب بصن زا لبق ات دینک میظنت ار هاگتسد :اه همانرب رابتعا دییأت

.دنک

.دنک دولناد و هدرک یسررب ار ینمیا یاه یناسر زور هب ات دینک میظنت ار هاگتسد :تینما یناسرزور هب

.دینک میظنت هنامرحم یاه لیاف یارب ار یزاس هریخذ عون کی :یزاس هریخذ هظفاح عون

هدافتسا اه همانرابتعا و اه همانیهاوگ زا فلتخم یاه همانرب زا نمیا هدافتسا یارب :نانیمطا لباق یاه همانیهاوگ

.دینک

.دینک بصن USB هریخذ هظفاح یور زا ار هدش یراذگزمر یاه همان یهاوگ :هاگتسد هریخذ لحم زا بصن

.دینک یناشنزاب ار روبع زمر و دینک کاپ هاگتسد زا ار همانرابتعا تایوتحم :دورو تاعلاطا ندرک کاپ

یدورو و نابز

.دنشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش باختنا نابز هب هتسب اه هنیزگ زا یضعب .دیهد رییغت نتم دورو یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یدورو و نابز یور ،تامیظنت هحفص رد

نابز

.دینک باختنا اه همانرب و اهونم همه یارب شیامن نابز کی

ضرف شيپ

.دينک باختنا نتم ندرک دراو یارب ار ضرف شيپ ديلک هحفص عون

100