مقدمات

اه‌همانرب تیریدم

اه‌همانرب ندرک لاعفریغ ای فذح

هبرض اه همانرب ندرک لاعفریغ/فذح یور اه‌همانرب هحفص رد ،ضرف‌شیپ یاه‌همانرب ندرک لاعفریغ یارب هبرض دييات یور و دینک باختنا ار همانرب کی .دوش‌یم نایامن دینک لاعفریغ دیناوت‌یم هک ییاه‌همانرب یور .دینزب

.دینزب

وغل هدش یریگراب یاه همانرب یور اه‌همانرب هحفص رد ،هدش دولناد یاه‌همانرب بصن فذح یارب همانرب کی ،دینزب هبرض همانرب ریدم تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض بصن

.دینزب هبرض بصن وغل یور سپس و دینک باختنا ار

اه همانرب یزاسلاعف

دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه‌همانرب ،دینزب هبرض لاعفریغ همانرب شیامن یور اه همانرب هحفص رد تسا لاعف ریغ. هب ،دینزب هبرض همانرب ریدم تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض

.دینزب هبرض لاعف یور سپس و دینک باختنا ار همانرب کی ،دیورب

زا هدافتسا هب دیناوت یم .دینک یفخم اه همانرب هحفص رد طقف ار اه‌همانرب :اه‌همانرب ندرک یفخم•

.دیهد همادا یفخم یاه‌همانرب

ار دنتسین هاگتسد زا ندرک فذح لباق هک یباختنا ضرف‌شیپ یاه‌همانرب :اه‌همانرب ندرک لاعفریغ•

.دییامن هدافتسا لاعفریغ یاه‌همانرب زا دیناوت یمن .دینک لاعفریغ

.دینک فذح ار هدش دولناد یاه‌همانرب :اه‌همانرب فذح•

29