تلفن

هرامش ندز سدح

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

ار یکی سامت یرارقرب یارب .دوش یم رهاظ هحفص یور راکدوخ یاه سدح ،دیلک هحفص یور هرامش دورو ماگنه

.دینک باختنا

عیرس یریگ هرامش یاه هرامش

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

.دیراد هگن و دینزب هبرض رظانتم ددع یور ،عيرس یريگ هرامش یاه هرامش یارب یور دوجوم عيرس یريگ‌هرامش هرامش کی یور ،عيرس یريگ هرامش هرامش کی هب بطاخم کی صاصتخا یارب

یور ای .دییامن باختنا ار بطاخم کی سپس و دینزب هبرض دییات یور ،دیراد هگن و دینزب هبرض دیلک هحفص

.دییامن باختنا ار یبطاخم سپس و دینک باختنا ار یا‌هرامش ،دینزب هبرض عیرس یریگ‌هرامش

یللملا نیب سامت یرارقرب

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

هرامش و هقطنم دک ،روشک دک .دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور :تراک میس ود یاه لدم

.دینزب هبرض ای یور سپس و هدرک دراو ار نفلت

میس کی ← رگید تامیظنت سامت تاميظنت یور ،یجورخ یللملا نیب یاه سامت ندرک دودسم یارب سامت نآ زا سپ .دینزب هبرض ییویدیو ای یتوص سامت کی سپس و ← سامت تيدودحم ← USIM تراک ای تراک

.دینزب هبرض دييات یور سپس و ،دینک دراو ار روبع زمر ،دینزب کیت ار یللملا نیب یاه

هرامش و رهش دک ،روشک دک .دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور :تراک میس کی یاه لدم

.دینزب هبرض یور سپس و هدرک دراو ار نفلت

تيدودحم رگید تامیظنت سامت تاميظنت یور ،یجورخ یللملا نیب یاه سامت ندرک دودسم یارب روبع زمر ،دینزب کیت ار یللملا نیب یاه سامت نآ زا سپ .دینزب هبرض ییویدیو ای یتوص سامت کی و ← سامت

.دینزب هبرض دييات یور سپس و ،دینک دراو ار

47