شخصی سازی

امش یلبق هاگتسد زا هداد لاقتنا

نابیتشپ یاه‌باسح زا هدافتسا

لقتنم ناتدیدج هاگتسد هب دوخ یلبق هاگتسد زا ار نابیتشپ هداد دیناوت‌یم گنوسماس ای Google باسح زا هدافتسا اب

.دینک هعجارم اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک

Samsung Smart Switch زا هدافتسا

تاعلاطا یارب .دینک لقتنم دیدج هاگتسد کی هب Smart Switch زا هدافتسا اب ار یلبق هاگتسد یاه‌هداد دیناوت‌یم

.دینک هعجارم www.samsung.com/smartswitch هب رتشیب

.دوش‌یمن ینابیتشپ اه‌هنایار ای اه‌هاگتسد زا یخرب رد Samsung Smart Switch

اه‌هنایار رد Smart Switch زا هدافتسا

هب هنایار زا )بختنم ناگدنزاس هارمه نفلت یاه هاگتسد زا( ناتیاه‌هداد نابیتشپ هخسن ندرک دراو یارب یگژیو نیا زا

.دینک دولناد www.samsung.com/smartswitch زا ار همانرب نیا دیناوت یم .دینک هدافتسا دوخ هاگتسد

سامت هاگتسد هدنزاس اب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک یریگ‌نابیتشپ هنایار رد دوخ یلبق هاگتسد یاه‌هداد زا1 1

.دیریگب

.دینک ارجا ار Smart Switch همانرب ،هنایار رد2 2

.دینک لصو هنایار هب USB لباک زا هدافتسا اب ار دوخ یلعف هاگتسد3 3

هاگتسد هب اه‌هداد لاقتنا یارب ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینک کیلک یلبق هاگتسد هدنزاس یور ،هنایار رد4 4

.دییامن لابند دوخ

Samsung Kies زا هدافتسا

هاگتسد رد نیبطاخم ات دینک دراو Samsung Kies قیرط زا و هنایار زا ار دوخ یاه‌هداد زا ‌نابیتشپ هخسن کی یارب .دینک یریگ‌نابیتشپ هنایار رد Samsung Kies قیرط زا ار اه‌هداد دیناوت‌یم ننیچمه .دنوش ینادرگزاب امش

.دینک هعجارم Samsung Kies هب لاصتا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک

43