پیامها و ايميل

یدورو یاه مایپ هدهاشم

مایپ ات دینک باختنا ار بطاخم کی .دنوش یم یدنب هتسد اه مایپ یاه هورگ رد نیبطاخم ساسا رب یدورو یاه مایپ

.دینک هدهاشم ار درف نآ یاه

.دوش لامعا امش یارب یفاصا هنیزه مایپ تفایرد ای لاسرا یارب ،گنیمور تلاح رد تسا نکمم

:دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا یکی زا ات دینزب هبرض یور ،مایپ کی هدهاشم ماگنه

.دینک رارقرب بطاخم اب یریوصت سامت کی :یریوصت هملاکم

.دینک هفاضا اهنآ هب مایپ لاسرا یارب ار ناگدنریگ :هدنريگ ندوزفا

.دینک جرد ار اه کتروص :کلکش جرد

.دینک دراو عوضوم کی :ناونع ندوزفا

.دینک هفاضا ار مایپ یاهدیلاسا :دیلاسا ندوزفا

.دینک میظنت دوش لاسرا دیاب هک مایپ زا صخشم خیرات و تعاس کی :مایپ یدنب‌نامز

ای دینک ییاسانش همانزره ناونع هب ار نفلت هرامش کی :مپسا یاه‌هرامش زا فذح / مپسا یاه هرامش هب ندوزفا

.دینک فذح همانزره تسرهف زا ار نفلت هرامش کی

.دینک وغل ار مایپ داجیا :فذح

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف زياس

اه‌مایپ تیریدم

:دییامن هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا و دینزب هبرض یور ،اه‌مایپ تسرهف هدهاشم ماگنه

.دینک باختنا اه هنیزگ لامعا یارب ار اه مایپ :باختنا

.دینک فذح ار یباختنا یاه مایپ ای اه‌مایپ همه :فذح

.دینک هدهاشم ار همانزره یاه‌مایپ :هتساوخان دراوم رتلیف

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف زياس

.دیهد رییغت ار مایپ تامیظنت :تاميظنت

55