قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

نت اب ار نآ ،دیلک هحفص طسوت نتم ندرک دراو ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص نت تارییغت زا هدافتسا

.دناوخب یا هتسهآ

یادص اب ار دیلک هحفص طسوت هدش دراو یاهدامن ای نتم هک دینک میظنت ار هاگتسد :دیلک هحفص یادص ساکعنا

.دینک میظنت ار یگژیو نیا لامعا یارب رظن دروم دیلک هحفص عون دیناوت یم نینچمه .دناوخب دنلب

،هحفص یشوماخ ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :تسا شوماخ شیامن هحفصٔ هک ینامز رد ندرک تبحص

.دهد هئارا یتوص دروخزاب

ماگنه ار هحفص یور هدش هداد شیامن نتم هک دینک میظنت ار هاگتسد :هتسويپ ندناوخ عورش یارب نداد ناکت

.دینک باختنا ،نداد ناکت فلتخم یاه تعرس نیب زا دیناوت یم .دناوخب دنلب یادص اب ،هاگتسد نداد ناکت

یدورو سامت‌ تفایرد ماگنه رد ار هدنریگ سامت مان هک دینک میظنت ار هاگتسد :هدنریگ سامت هسانش ندرک وگزاب

.دناوخب

.دزرلب ،هحفص شواک ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :یشزرل دروخزاب

.دنک شخپ ادص ،هریغ و هحفص یور تکرح ریظن هحفص لرتنک ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص دروخزاب

.دهد شهاک ار هناسر یادص نازیم ،دراوم ندناوخ ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :راتفگ یادص یور زکرمت

ماگنه یگژیو نیا .دینک میظنت ار دوش یم شخپ لرتنک تهج هحفص سمل ماگنه هک ییادص نازیم :ادص نازيم

.تسا هدافتسا لباق ادص دروخزاب باختنا

یدروم هک یماگنه .دناوخب دنلب یادص اب ار امش تشگنا ریز دراوم هک دینک میظنت ار هاگتسد :سمل اب شواک• هحفص یاجک ره رد تعرس هب رابود و دیرادرب نآ یور زا ار دوخ تشگنا ،دیدرک ادیپ ار دیهاوخ یم هک دیناوت یم تشگنا ود طسوت تسار ای پچ تمس هب هحفص نداد تکرح اب .دینک زاب ار نآ ات دینزب هبرض شیامن لرتنک هب ،سمل اب شواک یگژیو زا هدافتسا اب هحفص لرتنک اب ییانشآ یارب .دیوش اجباج رظن دروم هحفص هب

.دینک هعجارم رتشیب تاعلاطا یارب تشگنا تاکرح طسوت هحفص

هداد ناشن هک یتسرهف یقبام نیب رد راکدوخ تروص هب هک دینک میظنت ار هاگتسد :اه تسرهف راکدوخ شياميپ

.دناوخب دنلب یادص اب ار دراوم و دنک تکرح دوش یمن

.دنک زاب ار نآ ،یباختنا دروم کی یور هبرض کی ندز اب هک دینک میظنت ار هاگتسد :یا هبرض کت باختنا

112