SM-G313HU

SM-G313HU/DS

SM-G313HU/DD

ربراک یامنهار هچرتفد

Farsi. 01/2015. Rev.1.0

www.samsung.com