مقدمات

نتشاد هگن و ندز هبرض

.دینک ادیپ یسرتسد دوجوم یاه‌هنیزگ هب ات دیراد هگن هیناث 2 زا شیب و دینزب هبرض ار دروم کی

ندیشک

.دیشکب دصقم تیعقوم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ هب ،دروم کی ییاجباج یارب

ندز هبرض ود

.دینزب هبرض رابود تشگزاب یارب .دوش ییامنگرزب ات دینزب هبرض ود ریوصت ای بو هحفص یور

20