ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

یناهج تعاس

.دینزب هبرض یناهج تعاس تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

تعاس داجیا

.دینک باختنا ار رهش کی ،اهرهش تسرهف زا ای دینک دراو ار رهش کی مان و دینزب هبرض یور

اهتعاس فذح

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اهتعاس ،دینزب هبرض فذح یور

رتمونرک

.دینزب هبرض رتمونرک تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک تبث ار رود نامز ات دینزب هبرض دروکر یور .دینزب هبرض عورش یور ،دادیور کی عورش یارب

.دینزب هبرض ددجم میظنت یور ،اهرود ندرک کاپ یارب .دینزب هبرض فقوت یور ،نامز ندرک فقوتم یارب

دنامب رون‌مک شیامن هحفص تاميظنت یور ،دوش رون‌مک شیامن هحفص هدافتسا مدع ماگنه هکنیا میظنت یارب

.دینزب هبرض

جنس نامز

.دینزب هبرض جنس نامز تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض عورش یور سپس و هدرک میظنت ار نامز تدم

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دش شوماخ رمیات یتقو

.دینزب هبرضتاميظنت یور ،رادشه گنز تامیظنت نداد رییغت یارب

74