آغاز به کار

 

اه همکد

 

 

درکلمع

همکد

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

شوماخ ،نشور

.دوش لفق ای نشور هحفص ات دیهد راشف•

 

 

 

.دوش زاب ریخا یاه همانرب زا یتسرهف ات دینزب هبرض•

 

هحفص اب هطبار رد یرتشیب یاه‌هنیزگ هب ات دیراد هگن و دینزب هبرض•

ریخا یاه‌همانرب

.دینک ادیپ یسرتسد یلعف

 

 

.دوش نشور هحفص ات دیهد راشف تسا لفق هحفص هک یماگنه

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

.دوش ارجا Google ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

.دیدرگزاب یلبق هحفص هب ات دینزب هبرض•

تشگزاب

 

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف•

ادص نازیم

 

 

8