گالری

یدنب‌بیترت شور رییغت

وریواصت دیناوت‌یم نینچمه .دنوش بترم موبلآ ای نامز ساسا رب دنناوت‌یم امش هاگتسد یور یاهویدیو ای ریواصت

.دینک رتلیف ،اهدادیور ای دارفا لاثمً ،یدنب‌هتسد ساسا رب ار اهویدیو

.دینک باختنا ار یزاس‌بترم یاه‌شور زا یکی زا سپس و دینزب هبرض یرلاگ یور اه‌همانرب هحفص رد

اه هنیزگ ریاس هب یسرتسد

هنيزگ زا و دینزب هبرض یور .دینک باختنا ار ییویدیو ای ریوصت و دینزب هبرض یرلاگ یور ،اه‌همانرب هحفص رد

.دینک هدافتسا ريز یاه

.دینک عورش ار دیلاسا شیامن کی ،یلعف هشوپ رد دوجوم ریواصت اب :دیلاسا شیامن

.دینک یپک دروب‌پیلک رد ار لیاف :دروب پیلک رد یپک

هاگتسد قیرط زا پاچ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک پاچ ار ریوصت ،رگپاچ هب هاگتسد لاصتا اب :پاچ

.دینک هعجارم هارمه

.دیهد مان ريي غت ار لیاف :مان ضيوعت

.دیناخرچب تعاس هبرقع فلاخ :پچ هب شخرچ

.دیناخرچب تعاس هبرقع تهج رد :تسار هب شخرچ

.دیربب ار ریوصت :شرب

.دینک هدهاشم هشقن یور رب ار سکع ندش هتفرگ لحم :هشقن یور شیامن

.دینک میظنت بطاخم ریوصت ای یراويد ذغاک ناونع هب ار ریوصت :یارب ميظنت

.دینک هدهاشم ار ریوصت تاییزج :تايئزج

.دیهد رییغت ار یرلاگ تامیظنت :تامیظنت

.دنشاب توافتم یباختنا لیاف هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه‌هنیزگ

هبرض رگید یاه‌لیاف یور سپس ،دیراد هگن و هدز هبرض یلیاف یور ،اه‌لیاف تسیل زا لیاف نیدنچ باختنا یارب یور ای دینک فذح ای هدرک یراذگ‌کارتشا نامزمه تروص هب ار اهنآ دیناوت‌یم ،دندش باختنا اه‌لیاف هک یماگنه .دینزب

.دینزب هبرض رگید یاه‌هنیزگ هب یسرتسد یارب

65