ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

باسح نیشام

.دینک هدافتسا هدیچیپ ای هداس تابساحم یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض باسح نیشام یور اه همانرب هحفص رد

لاعفریغ هحفص شخرچ رگا .دوش یقفا یامن تلاح هب ات دیناخرچب ار هاگتسد ،یملع باسح نیشام زا هدافتسا یارب

.دینزب هبرض یملع باسح نیشام یور ،تسا هدش

تشادداي

.دینک هدافتسا اه‌نآ یدنب‌هقبط و اه‌تشاددای داجیا یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض تشادداي یور اه همانرب هحفص رد

تشاددای نتشون

یاه هنیزگ زا ،تشاددای کی داجیا نیح رد .دینک دراو تشاددای کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف رد یور :دینک هدافتسا ریز

.یدنب هقبط کی میظنت ای داجیا :

.ریواصت جرد :

.ندرک جرد یارب ادص طبض :

.دینزب هبرض هریخذ یور ،تشاددای هریخذ یارب

.دینزب هبرض تشاددای یاوتحم یور سپس و دینزب هبرض تشاددای یور ،تشاددای کی شیاریو یارب

اه تشاددای یوجتسج

دنا هژاو دیلک نیا یواح هک ییاه تشاددای یوجتسج یارب هژاو دیلک کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف یور

.دینک دراو

75