آغاز به کار

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس زا هدافتسا

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس بصن

.دینک دراو ار هدش همیمض یرتاب و هارمه نفلت سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هئارا تراک USIM ای تراک میس

.دنک یم راک اه تراک میس ورکیم اب طقف هاگتسد

.ديرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دنیبن همدص نات تشگنا نخان یتشپ شوپرد ندروآ رد ماگنه دیشاب بقارم

هب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دیهدن بات و چیپ ای دینکن تسار و مخ دح زا شیب ار هاگتسد یتشپ شوپرد

.دناسرب بیسآ شوپرد

9