تنظیمات

پاچ لاح رد

یاه سیورس ای Wi-Fi قیرط زا پاچ یارب .دینک یدنبرکیپ ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت

.دینک هفاضا یتسد تروص‌هب ار رگپاچ کی ای دینک وجتسج ار دوجوم یاهرگپاچ دیناوت یم ،یربا

.دینزب هبرض پاچ لاح رد یور ،تامیظنت هحفص رد

هاگتسد هرابرد

.دییامن یناسرزور‎هب ار هاگتسد رازفا‎مرن ای دینک شیاریو ار هاگتسد مان ،دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد تاعلاطا هب

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد یور ،تامیظنت هحفص رد

104