عیٜ⠀ 찆✆尨

واه سکع دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ هدش هتفرگ هاگتسد نیا طسوت هک ییاه ملیف و اه سکع زا امش هاگتسد•

.دوشن هداد ناشن یتسرد هب اه هاگتسد ریاس طسوت هدش هتفرگ یاه ملیف

اه سیورس ریاس یاه هدنهد هئارا ای هکبش سیورس هدنهد هئارا طسوت هک یا هناسردنچ یاه لیاف زا امش هاگتسد• ریوصت ای ملیف ،سامت گنز ریظن تنرتنیا رد جیار تایوتحم زا یخرب دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ دنتسه زاجم

.دننکن لمع یتسرد هب هنیمز

دشن تفای رگید ثوتولب هاگتسد کی

.دشاب هدش لاعف امش هاگتسد یور ثوتولب میس یب یگژیو دیوش نئمطم•

.دشاب لاعف دیوش لصو نآ هب دیهاوخ یم هک یهاگتسد یور ثوتولب میس یب یگژیو هک دیوش نئمطم•

.دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب درب هدودحم رثکادح رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش هاگتسد هک دیوش نئمطم•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم کی اب ،درکن عفر ار لکشم لااب یاه هتکن رگا

دوش یمن رارقرب لاصتا ،دینک یم لصو هنایار هب ار هاگتسد یتقو

.تسا راگزاس امش هاگتسد اب دینک یم هدافتسا امش هک USB لباک دیوش نئمطم•

.تسا هدش یناسرزور هب و هدش بصن امش هنایار رد بسانم رویارد هک دیوش نئمطم•

ای Windows XP Service Pack 3 هخسن هک دیوش نئمطم ،دیتسه Windows XP ربراک امش رگا•

.تسا هدش بصن امش هنایار یور نآ رتلااب

امش هنایار یور رتلااب ای Windows Media Player 10 ای Samsung Kies هخسن هک دیوش نئمطم•

.تسا هدش بصن

دنک ادیپ ار یلعف ناکم دناوت یمن امش هاگتسد

ات دینک میظنت ار هاگتسد .دنشاب هدش دودحم هتسب یاهاضف ریظن اه ناکم زا یخرب رد GPS یاه لانگیس دراد ناکما

.دنک ادیپ طیارش نیا رد ار امش یلعف ناکم ات دنک هدافتسا هارمه نفلت هکبش ای Wi-Fi زا

124