دورٜ⠆

نیبرود تامیظنت

ویرادربسکع تلاح ود ره رد ریز یاه هنیزگ همه .دینزب هبرض نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

.دنتسین سرتسد رد یرادرب ملیف

.دینزب هبرض یور

لاغشا ثعاب اما .دینک هدافتسا رتلااب حوضو زا رتلااب تیفیک یارب .دینک باختنا ار حوضو کی :سکع هزادنا

.دوش یم هظفاح رتشیب

هژوس یارب ورکام .دوش یم لرتنک نیبرود طسوت خ سوکوف. .دینک باختنا سوکوف تلاح کی :سوکوف تلاح

.تسا کیدزن رایسب یاه

یزکرم .دنک یم نییعت ار رون ریداقم هبساحم هوحن .دینک باختنا ار یجنسرون شور کی :یریگ هزادنا تلاح• هزادنا ار صخشم هطقن کی رد رون نازیم یا هطقن .دنک یم یریگ هزادنا هنحص طسو رد ار هنیمز سپ رون

.دنک یم یریگ نیگنایم ار هنحص مامت سيرتام .دنک یم یریگ

لداعم اب نآ رادقم .دوش یم نیبرود رون تیساسح لرتنک ثعاب راک نیا .دینک باختنا ISO رادقم کی :ISO• رتلااب ریداقم .دینک هدافتسا ینارون یایشا اب ای نکاس ایشا یارب نییاپ ریداقم زا .دوش یم یریگ هزادنا نیبرود-ملیف

.تسا مک رون اب ایشا ای عیرس کرحتم ایشا یارب

.دینزب هبرض یور

لاغشا ثعاب اما .دینک هدافتسا رتلااب حوضو زا رتلااب تیفیک یارب .دینک باختنا ار حوضو کی :ویدیو هزادنا

.دوش یم هظفاح رتشیب

.دینزب هبرض یور

.دنک لصتم سکع هب ار ناکم بسچرب ات دینک میظنت ار هاگتسد :ناکم بسچرب

هتشاد دوجو یعنام لانگیس یارب تسا نکمم هک ییاه ناکم رد ،GPS یاه لانگیس شیازفا یارب• یرادربسکع زا ،دعاسمان ییاوه و بآ طیارش رد ای ،عافترا مک قطانم رد ای اه نامتخاس نیب دننام ،دشاب

.دینک یراددوخ

رد تسا نکمم ناکم تاعلاطا ،دیراذگ یم کارتشا هب ناکم بسچرب اب هارمه ار یسکع هک یماگنه•

.دریگب رارق نارگید دید ضرعم

.دینک میظنت ار هاگتسد ،موز ای رتاش درکلمع لرتنک تهج ادص میظنت همکد زا هدافتسا یارب :ادص دیلک

62