قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

دیفم یاه یگژیو ریاس زا هدافتسا

یگژیو نیا زا .دینک هدافتسا بو هحفص یاوتحم یوجتسج یارب یتوص یاه نامرف زا :ادص طسوت وجتسج•

.دییامن هدافتسا نتم ندرک دراو یارب دوخ یاه تسد زا دیناوت یمن و هدوب تکرح لاح رد هک دینک هدافتسا ینامز

.دینک هعجارم یتوص یوجتسج هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

دیناوت یم .دیشکب نییاپ تمس هب ار تیعضو راون ،اه‌نلاعا لناپ ندرک زاب یارب :اه نلاعا لناپ زا هدافتسا• تاعلاطا بسک یارب .هریغ و دینک میظنت ار هحفص یيانشور ،دینک هدهاشم ار دیدج یاه‌مایپ ،خساپ‌یب یاه‌سامت

.دینک هعجارم اه نلاعا لناپ هب ،رتشیب

یاهربنایم ،رت تحار تروص هب مایپ لاسرا ای سامت یرارقرب روظنم هب :نیبطاخم یاهربنایم زا هدافتسا• هحفص هب نیبطاخم ربنایم ندوزفا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هفاضا یلصا هحفص هب ار نیبطاخم

.دینک هعجارم یلصا

ادص طبض هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک شخپ ای طبض ار یتوص یاه تشاددای :ادص ‌طبض زا هدافتسا•

.دینک هعجارم

119