مقدمات

عیرس میظنت یاه همکد زا هدافتسا

ار اهنآ ات دینزب هبرض ریز یاه‌هنیزگ یور .دینک لاعفریغ ای لاعف اه‌نلاعا لناپ رد دیناوت‌یم ار اه‌یگژیو زا یخرب هدهاشم ار رتشیب تایئزج اب یتامیظنت دیناوت‌یم ،دیراد هگن و دینزب هبرض یا‌همکد یور رگا .دینک لاعفریغ ای لاعف

.دینک

.دینک هعجارم Wi-Fiهب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :Wi-Fi

.دینک هعجارم ناکم هب ،تایئزج زا علاطا یارب :ناکم

.دینک باختنا ار ادص تلاح کی :توکس تلاح / شزرل / ادص

.دینک یریگولج نآ شخرچ زا ای دیهدب ار شخرچ هزاجا طبار هب ،هاگتسد ندناخرچ ماگنه :هحفص شخرچ

.دنهد یمن ار هحفص شخرچ هزاجا اه همانرب یضعب

.دینک هعجارم ثوتولب هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :ثوتولب

.دینک هعجارم هارمه نفلت یاه هکبش ای هداد زا هدافتسا هب رتشیب تاعلاطا یارب :هارمه نفلت هداد

.دینک هعجارم هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :هارمه ‎لاصتا

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار لیمیا ای میوقت دننام ییاه‌همانرب راکدوخ یزاس‌ماگمه :یزاسماگمه

.دینک هعجارم زاورپ تلاح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :زاورپ تلاح

اه‌همانرب ندرک زاب

.دوش زاب ات دینک باختنا ار همانرب دامن کی اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد

زاب یارب ار ‌همانرب دامن کی و دینزب هبرض یور ،هدش هدافتسا ًاریخا یاه‌همانرب زا یتسرهف ندرک زاب یارب

.دییامن باختنا ندرک

همانرب نتسب

،ارجا لاح رد یاه همانرب همه نتسب یارب .دوش هتسب ات دینزب هبرض همانرب رانک رد ناياپ سپس و یور

.دینزب هبرض یور دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض همه نایاپ یور

27