نيبرود

یلصا یرادربریوصت

ویدیو طبض ای نتفرگ سکع

.دینزب هبرض نيبرود یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دنک سوکوف اجنآ نیبرود ات دینزب هبرض شیامن شیپ هحفص رد ریوصت یور2 2

.دوش یم گنر زبس سوکوف باق ،تسا هژوس یور رب سوکوف یتقو

.دینزب هبرض یور ،ویدیو طبض یارب و یور ،سکع نتفرگ یارب3 3

.دوش ییامن کچوک ات دینک کیدزن مه هب ار تشگنا ود و دوش ییامنگرزب ات دینک رود )مه زا( ار تشگنا ود•

.دینزب هبرض یور ،نآ ندرک طبض ماگنه رد ملیف کی زا سکع طبض یارب•

ﺍﺭ یﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ

ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺍﺭ یﺭﺎﺟ ﺕﻟﺎﺣ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.ﺩﻳﻫﺩ

ﻭ ﻭﻠﺟ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﻥﻳﺑ

ﻭﻳﺩﻳﻭ ﻁﺑﺿ ﻪﺑ ﻉﻭﺭﺷ

ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺕﺷﭘ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ

.ﺩﻳﻧﮐ

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ

 

 

.ﺩﻳﺭﻳﮕﺑ ﺱﮑﻋ

 

ﺍﺭ یﺭﺍﺩﺭﺑﺭﻳﻭﺻﺗ ﺕﻟﺎﺣ

ﻪﮐ ﯽﻳﺎﻫﻭﻳﺩﻳﻭ ﻭ ﺎﻫ ﺱﮑﻋ

.ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﺩﻳﺍﻪﺗﻓﺭﮔ

 

58