آغاز به کار

.دیشکب نوریب ار USIM میس ای تراک میس :تراک میس ود یاه لدم 3 3

.دیشکب نوریب ار USIM میس ای تراک میس :تراک میس کی یاه لدم

)تراک میس ود یاه‌لدم( USIM تراک ود ای تراک میس ود زا هدافتسا

یارب تامدخ هدنهد هئارا ای نفلت هرامش ود دیناوت یم ،دیهد رارق هاگتسد نورد USIM تراک ای تراک میس ود رگا

.دیشاب هتشاد یکت هاگتسد کی

USIM تراک ای تراک میس ندرک لاعف

.دینزب هبرض تراک میس ریدم تامیظنت یور ،یلصا هحفص رد

.دنوش لاعف ات دینزب هبرض USIM تراک ای تراک میس چییوس ود ره ای کی یور

هدافتسا اب رگا اما .دینک تفایرد تراک ره رد ار اه مایپ و اه سامت دیناوت یم ،دشاب لاعف تراک ود ره رگا یاه سامت تفایرد یارب دیناوت یمن ار رگید تراک ،دیتسه سامت یرارقرب لاح رد اه تراک زا یکی زا

.دیهد رارق هدافتسا دروم دیدج

USIM یاه تراک ای تراک میس دامن و یشیامن مان رییغت

.دینزب هبرض تراک میس ریدم تامیظنت یور ،یلصا هحفص رد

.دینزب هبرض مان تبث ای دامن باختنا یور سپس و هدرک باختنا USIM تراک ای تراک میس کی

.دینک میظنت تراک ره یارب ار دامن و یشیامن مان کی

12