قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

ار سمل هلیسو هب شواک یگژیو زا هدافتسا هب طوبرم شزومآ :“سمل اب شواک” یشزومآ شخب یزادنا هار

.دینک هدهاشم

تاعلاطا بسک یارب .دیهد صاصتخا تشگنا تاکرح طسوت ارجا یارب ار ییاهدرکلمع :اه هراشا تیریدم

.دینک هعجارم تشگنا تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ هب ،رتشیب

.دینک هدهاشم ار دیا هدرک هفاضا هک ییاه بسچرب :یشرافس یاه بسچرب تیریدم

.دینک باختنا ار یشور ،یتوص دروخزاب همادا یارب :قیلعت تلاح زا یریگرس زا

.دینک میظنت ار یسیون همانرب یاه‌هنیزگ :سيون همانرب تامیظنت

دنلب یادص اب روبع یاه هملک ندناوخ

زا .دناوخب دنلب یادص اب ار دینک یم دراو هک یروبع هملک ،TalkBack ندش لاعف ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد

.دینک هدافتسا روبع هملک حیحص ندرک دراو زا نانیمطا یارب یگژیو نیا

.دینزب تملاع ار یراتفگ روبع یاهزمر سپس و دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

نتم هب راتفگ یاه یگژیو میظنت

تعرس ،اه‌نابز ریظن دوش یم هدافتسا TalkBack ندش لاعف ماگنه هک نتم هب راتفگ یاه یگژیو هب طوبرم تامیظنت

.دیهد رییغت ار هریغ و

زا سپس و دینزب هبرض راتفگ هب نتم یاه هنیزگ یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد :دینک هدافتسا ریز یاهدرکلمع

راتفگ هب نتم یگژیو یارب روتوم کی :Google راتفگ هب راتشون روتوم / Samsung راتفگ هب نتم روتوم

.دینک باختنا

.دینک باختنا راتفگ هب نتم یگژیو یارب تعرس کی :راتفگ تعرس

،دناوخب دنلب ار اه‌لاثم دناوتن هاگتسد رگا .دیهد شوگ هنومن ناونع هب هدش هدناوخ نتم هب :دینک شوگ لاثم کی هب• هبرض دراد رارق Google راتفگ هب راتشون روتوم ای Samsung راتفگ هب نتم روتوم رانک هک یور دولناد راتفگ هب نتم یگژیو هب طوبرم یتوص یاه‌هداد ات دینزب هبرض یتوص تاعلاطا بصن یور سپس و دینزب

.دوش بصن و

.دینک هدهاشم ار راتفگ هب نتم یگژیو یارب هدش میظنت یلعف نابز تیعضو :ضرف‌شیپ نابز تیعضو

113