آغاز به کار

لماک ندش ژراش تسا نکمم اما ،دینک هدافتسا نآ زا دیناوت یم ،تسا ندش ژراش لاح رد هاگتسد یتقو•

.دشکب لوط یرتشیب نامز تدم ،یرتاب

رد .دنکن راک تسا نکمم یسمل هحفص ،دش هجاوم یرادياپان اب قرب نيمات هاگتسد ندش ژراش ماگنه رگا•

.دينک ادج هاگتسد زا ار رژراش ،لکشم نيا زورب تروص

رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ هاگتسد تسا نکمم ،ندرک ژراش ماگنه• ژراش ،رژراش تسا نکمم ،دش مرگ لومعم دح زا رتشیب یرتاب رگا .دشاب هتشاد امش هاگتسد درکراک ای

.دنک فقوتم ار ندرک

.دیربب گنوسماس تامدخ زکرم هب ار دوخ رژراش و هاگتسد ،دوش یمن ژراش تسرد امش هاگتسد رگا•

زا سپس و هدرک ادج هاگتسد زا ار رژراش ادتبا .دینک ادج رژراش زا ار هاگتسد ،دیدرک ژراش تقد هب هکنیا زا سپ

.دینک ادج قرب تکوس

.دنیبب بیسآ هاگتسد تسا نکمم .دینکن جراخ ار یرتاب ،رژراش ندروآ رد زا شیپ

رژراش .دیروایب رد قرب زا ار نآ دوش یمن هدافتسا رژراش یتقو ،قرب فرصم رد ییوج هفرص یارب نآ ،قرب یژرنا فلاتا زا یریگولج یارب تسین هدافتسا لاح رد یتقو دیاب سپ درادن نشور،شوماخ همکد لباق یتحار هب و هتفرگ رارق قرب تکوس هب کیدزن ژراش نیحرد دیاب رژراش .دینک ادج قرب تکوس زا ار

.دشاب سرتسد

یرتاب فرصم شهاک

واه هنیزگ نیا یزاس یشرافس اب .دهد‌یم هئارا یرتاب یورین رد ییوج‌هفرص یارب ار ییاه‌هنیزگ امش هاگتسد :دینک هدافتسا هاگتسد زا یرتشیب تدم ،اهژراش نیب هلصاف رد دیناوت یم ،هنیمز سپ یاه تیلباق ندرک لاعفریغ

.دیوش اجباج باوخ تلاح هب ،شوماخ-نشور همکد نداد راشف اب دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه•

.ديدنبب همانرب ريدم زا هدافتسا اب ار یرورضريغ یاه همانرب•

.دينک لاعفریغ ار ثوتولب یگژيو•

.دینک لاعف ریغ ار Wi-Fi یگژیو•

.دینک لاعفریغ ار اه همانرب راکدوخ یزاس ماگمه•

.دیهد شهاک ار هنیمز سپ رون نامز تدم•

.دیهد شهاک ار هحفص ییانشور•

14