آغاز به کار

تراک میس ود نیب ییاجباج

هداد شیامن تانلاعا هحفص یور رب تراک باختنا یاهدامن ،دنتسه لاعف USIM تراک ای تراک میس ود هک یماگنه

.دوش یم

.دینک باختنا ار تراک کی سپس و هدرک زاب ار اه نلاعا هحفص

یرتاب ندرک ژراش

لباک قیرط زا لاصتا اب هنایار زا هدافتسا اب ناوت‌یم .دینک ژراش ،رژراش زا هدافتسا اب ار یرتاب ،هدافتسا نیلوا زا لبق

.درک ژراش ار اه‌یرتاب USB

دییات یاه لباک ای اهرژراش .دینک هدافتسا گنوسماس دییات دروم یاه لباک و اه یرتاب و اهرژراش زا طقف

.دنوش هاگتسد هب ندناسر بیسآ ای یرتاب راجفنا ثعاب تسا نکمم هدشن

.دوش یم هداد ناشن یلاخ یرتاب دامن ،تسا فیعض یرتاب هک یماگنه•

زا لبق .دوش نشور رژراش لاصتا زا سپ هلصافلاب دناوت یمن هاگتسد ،دوش هیلخت لماک روطب یرتاب رگا•

.دوش ژراش هقیقد دنچ ،هدش هیلخت یرتاب ات دیهدب هزاجا ،هاگتسد ندرک نشور

رد دنراد رگید هاگتسد هب لاصتا هب زاین هک ییاه همانرب زا ای هکبش یاه همانرب ،همانرب نیدنچ زا رگا• قرب عطق ای هکبش لاصتا عطق زا بانتجا یارب .دوش یم یلاخ عیرس یلیخ یرتاب ،دینک هدافتسا دحاو نآ

.دینک هدافتسا اه همانرب نیا زا یرتاب لماک ژراش زا سپ هشیمه ،اه هداد لاقتنا نیح رد

.دینک قرب تکوس دراو ار رژراش رتگرزب رس و هدرک هاگتسد هروظنمدنچ یدورو لخاد ار رژراش رتکچوک رس ادتبا

هدافتسا زا یشان همدص هنوگره .دوش هاگتسد هب یدج ندناسر بیسآ ثعاب دناوت یم رژراش تسردان لاصتا

.دوش یمن تنامض لومشم تسردان

13