هکبش لاصتا تیلباق

هارمه نفلت هداد

هارمه نفلت هکبش هب ار هاگتسد ،رگید یاه هاگتسد اب هناسر یاه لیاف یراذگ کارتشا ای تنرتنیا زا هدافتسا یارب

.دینک هعجارم هداد زا هدافتسا هب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دینک لصتم

ای تراک میس کی یور و ← هداد زا هدافتسا تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد :تراک میس ود یاه لدم

.دینزب تملاع ار هارمه نفلت هداد سپس و دینزب هبرض تراک USIM

نفلت هداد سپس و دینزب هبرض هداد زا هدافتسا تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد :تراک میس کی یاه لدم

.دینزب تملاع ار هارمه

.دوش لاعف ات دیرادهگن و دینزب هبرض هارمه نفلت هداد یور و دینک زاب ار اه نلاعا لناپ دیناوت یم نینچمه

Wi-Fi

هب اه هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر یاهلیاف ای دینک هدافتسا تنرتنیا زا ات دینک لصو Wi-Fi هکبش کی هب ار هاگتسد

.دینک هعجارم Wi-Fiهب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دیراذگب کارتشا

.دوش ییوج هفرص یرتاب فرصم رد ات دینک شوماخ ار Wi-Fi ،دوش یمن هدافتسا یتقو

نآ ندرک لاعف یارب Wi-Fiدیلک یور سپس و دینزب هبرض Wi-Fiتامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض

.دنوش یم رهاظ لفق دامن اب ،دنراد زاین روبع هملک هب هک ییاه هکبش .دینک باختنا Wi-Fi تسیل زا ار یا‌هکبش2 2

.دینزب هبرض لاصتا یور3 3

هب زاین نودب ،دشاب سرتسد رد هکبش نیا هک راب ره ،تسا لصتم Wi-Fi هکبش کی هب هاگتسد هک یماگنه

.دوش‌یم لصو هکبش نآ هب هرابود هاگتسد ،هژاورذگ ندرک دراو

شومارف یور و دینک باختنا اه‌هکبش تسیل زا ار نآ ،هکبش هب هاگتسد راکدوخ لاصتا زا یریگولج یارب

.دینزب هبرض نک

34