عیٜ⠀ 찆✆尨

دوش یم رارکت سامت نیحرد ادص

.دیورب رگید ناکم کی هب ای دینک میظنت ادص میظنت همکد نداد راشف اب ار ادص نازیم

تسا نییاپ ادص تیفیک هکنیا ای دنوش یم عطق بلغا تنرتنیا ای هارمه نفلت هکبش

.دیا هدرکن دودسم ار هاگتسد یلخاد نتنآ یولج هک دیوش نئمطم•

دراد ناکما .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض تفایرد ای فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو• یرگید لحم هب .دشاب هدش لکشم راچد امش طابترا ،سیورس هدنهد هئارا هاگتسیا رد یتلااکشا دوجو لیلد هب

.دینک یعس هرابود و دیورب

رد یتلااکشا دوجو لیلد هب میس یب هکبش یاه سیورس دراد ناکما ،تکرح نیحرد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه•

.دنوش لاعفریغ سیورس هدنهد هئارا هکبش

تسا یلاخ یرتاب دامن

.دینک ضیوعت ای هدرک ژراش هرابود ار یرتاب .تسا فیعض امش نفلت یرتاب

)گنوسماس دییأت یاراد یاهرژراش دروم رد( دوش یمن ژراش یتسرد هب یرتاب

.دشاب هدش لصتم یتسرد هب رژراش هک دینک لصاح نانیمطا•

ود ره .دوشن نشور هاگتسد ای دوشن ژراش یتسرد هب یرتاب دراد ناکما ،دنشابن زیمت یرتاب یاه هنایاپ رگا•

.دینک ژراش هرابود ار یرتاب دینک یعس و هدرک زیمت ار گنر ییلاط لاصتا

تامدخ زکرم هب ،یرتاب ضیوعت یارب .دنک ضیوعت ار یرتاب دناوت یمن ربراک اه هاگتسد زا یخرب رد•

.دینک هعجارم گنوسماس

دوش یم یلاخ دیرخ نامز زا رت عیرس یرتاب

.دبای شهاک دیفم ژراش دراد ناکما ،دیهد رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یاهامد ضرعم رد ار یرتاب رگا•

شیازفا یرتاب فرصم ،دینک هدافتسا تنرتنیا ای یزاب ریظن اه همانرب زا یخرب ای یناسر مایپ یاه یگژیو زا رگا•

.دبای یم

.دبای یم شهاک نآ دیفم ژراش نامز رورم هب و تسا یفرصم هدام کی یرتاب•

122