راک هب زاغآ

هتسب تایوتحم

:تسا دوجوم نآ رد ریز ملاقا دیوش نئمطم و دییامن ینیبزاب ار لوصحم هبعج هاگتسد• یرتاب•

عيرس عورش یامنهار•

سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم یبناج مزاول هنوگ ره و هاگتسد هارمه هدش هیارا ملاقا•

.دنک توافت

رگید یاه هاگتسد اب تسا نکمم و دنا هدش یحارط هاگتسد نیا اب هدافتسا یارب طقف هدش هیارا ملاقا•

.دنشابن راگزاس

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب دنناوت یم تاصخشم و رهاظ•

نانیمطا دیرخ زا لبق .دینک یرادیرخ دوخ یلحم گنوسماس هاگشورف زا ار رتشیب یبناج مزاول دیناوت یم•

.دنتسه راگزاس امش هاگتسد اب هک دینک لصاح

تسا نکمم هدشن دییأت یبناج مزاول زا هدافتسا .دینک هدافتسا گنوسماس دییات دروم یبناج مزاول زا طقف• یمن رارق همان تنامض ششوپ تحت هک دوش هاگتسد درکراک رد یتلاکشم و تسردان درکلمع بجوم

.دریگ

تاعلاطا یارب .تسا تارییغت لومشم ،هدنزاس یاه تکرش هب هتسب لاماک یبناج مزاول همه ندوب ایهم•

.دینک هعجارم گنوسماس تیاس بو هب ،دوجوم یبناج مزاول هرابرد رتشیب

6