قابلیت اتصال شبکه

Wi-Fi یاه هکبش ندوزفا

هبرض تسرهف نییاپ رد Wi-Fi هکبش ندوزفا یور ،دشن رهاظ Wi-Fi یاه‌هکبش تسرهف رد امش هاوخلد هکبش رگ دينک دراو ار زمر ،تسین زاب هکبش رگا و دینک باختنا ار تینما عون ،دینک دراو SSID هکبش رد ار هکبش مان .دینزب

.دینزب هبرض لاصتا یور سپس و

Wi-Fi یاه هکبش ندرک شومارف

نآ هب راکدوخ روطب هاگتسد ات درک شومارف ناوت یم ار ،یلعف هکبش لماش دوش هدافتسا مه رابکی هک یا هکبش ره

.دینزب هبرض نک شومارف یور و دینک باختنا Wi-Fi اه هکبش تسرهف زا ار هکبش .دوشن لصو

دنمشوه هکبش دیلک زا هدافتسا

رگید دراوم و اوتحم دولناد ،بو یاه هحفص رورم ماگنه رد رادیاپ هکبش لاصتا کی ظفح یارب یگژیو نیا زا

.دینک هدافتسا

رد .دینزب تملاع ار دنمشوه هکبش رییغت سپس و دینزب هبرض Wi-Fiتامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد کی هب Wi-Fi هکبش کی زا راکدوخ تروص هب هاگتسد ،دشاب رادیاپان ای فیعض یلعف Wi-Fi هکبش هک یتروص هکبش هب هارمه نفلت هکبش زا هاگتسد ،دش یوق Wi-Fi هکبش لانگیس هک یماگنه .دوش یم اجباج هارمه نفلت هکبش

.ددرگ یم زاب Wi-Fi

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

هارمه نفلت لاصتا یاه هطقن و گنیرتت هرابرد

اب دوخ هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا یراذگ کارتشا یارب یگژیو نیا زا ،تنرتنیا لاصتا دوجو تروص رد

.دنوش رارقرب ثوتولب ای و USB ای Wi-Fi قیرط زا دنناوت یم تلااصتا .دینک هدافتسا اه‌هاگتسد ریاس و اه‌هنایار

.دیوش یبناج یاه‌هنیزه لمحتم تسا نکمم یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

35