دورٜ⠆

اماروناپ

اب ار سکع هاگتسد نیا .دینک هدافتسا هدش لیکشت مه رانک سکع نیدنچ زا هک یسکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد

.دینزب هبرض اماروناپ نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد :دینک لابند ار ریز یاهدنفرت ،سکع نیرتهب نتفرگ یارب

.دیهد تکرح یگتسهآ هب تهج کی رد ار نیبرود•

.دیراد هگن باق لخاد رد ار ریوصت نیبرود بایامن رد•

.دینک یراددوخ هداس راوید ای یلاخ نامسآ دننام صخشمان هنیمز سپ اب ییاه‌سکع نتفرگ زا•

یشزرو

.دینک هدافتسا دنتسه تکرح لاح رد عیرس هک ییاه هژوس زا یرادربسکع یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض یشزرو نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

بش

.دینک هدافتسا شلاف زا هدافتسا نودب ،رون‌مک طیارش رد سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض بش نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

هم دض

.دینک هدافتسا دولآ هم یاوه رد سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض هم دض نيبرود یور اه‌همانرب هحفص رد

61