دورٜ⠆

.دوش یم هتسب ،دوشن هدافتسا یتقو راکدوخ روطب نیبرود•

هب هک ییاه تلاح زا یخرب رد تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد .دشاب زیمت زنل هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن راک یتسرد هب هاگتسد دنراد زاین لااب حوضو

لفق هحفص رد نیبرود یارجا

.دینک ارجا لفق هحفص رد ار نيبرود ،صاخ تاظحل زا عیرس سکع نتفرگ یارب

ودینک زاب ار همانرب هحفص ،دوش یمن هداد ناشن رگا .دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار ،لفق هحفص رد

.نیبرود ربنایم‏دینزب هبرض‏،‏لفق هحفص تامیظنت‏ یور

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

نیبرود یاهربنایم ندرک بترم

ودیراد هگن و دینزب هبرض ار دروم کی .دینزب هبرض عیرس تامیظنت ندرک شیاریو یور

.دیشکب هحفص یلااب فاکش هب ار نآ

نیبرود موسر و بادآ

.دینکن طبض ویدیو ای دیریگن سکع اهنآ زا نیریاس هزاجا نودب•

.دینک یراددوخ دنتسین زاجم ینوناق ظاحل زا هک ییاهویدیو ای اه‌سکع طبض زا•

.دینک یراددوخ ،دوش‌یم نارگید یصوصخ میرح ضقن ثعاب هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

59