یسرتسد تیلباق

یسرتسد تیلباق هرابرد

ای ییانیب تلالاتخا ریظن یمسج یاه یناوتان یاراد دارفا یارب دنتسه یصاخ یاه یگژیو ،یسرتسد تیلباق یاهونم :دینک هدافتسا ریز یاه یگژیو زا دیناوت یم .ییاونش

TalkBack• تنوف هزادنا نداد رییغت• هحفص ییامن‌تشرد• اهادص همه ندرک شوماخ• ادص نزاوت میظنت• ونوم یادص تلاح•

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت• لماعت لرتنک تلاح• اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ شور نداد رییغت• هحفص راکدوخ شخرچ• هحفص ندش شوماخ نامز•

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد ،یسرتسد تیلباق یاهونم زا هدافتسا یارب

105