آغاز به کار

هظفاح تراک ندروآ نوریب

،یلصا هحفص رد .دینک جراخ بصن زا ار نآ ادتبا ،نمیا ندروآ نوریب یارب ،هظفاح تراک ندروآ نوریب زا شیپ

.دینزب هبرض هظفاح تراک ندرک ادج هریخذ لحم تامیظنت یور

.ديرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دیشکب نوریب ار هظفاح تراک2 2

.دیهد رارق شیاجرس ار یتشپ شوپرد3 3

ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دینکن جراخ ار هظفاح تراک ،هاگتسد یسرتسد ای تاعلاطا لاقتنا ماگنه تسد زا لابق رد گنوسماس .دوش هاگتسد ای هظفاح تراک ندید بیسآ ای هداد ندش شودخم ای نتفر تسد زا

.تسین هدید بیسآ هظفاح یاه تراک زا تسردان هدافتسا رثا رد اه هداد نتفر تسد زا لماش اه نتفر

هظفاح تراک ندرک تمرف

.دینک تمرف هاگتسد یور ار هظفاح تراک .دشابن راگزاس هاگتسد نیا اب تسا نکمم هنایار اب هدش تمرف هظفاح تراک

SD تراک ندرک تمرف هظفاح تراک ندرک تمرف هریخذ لحم تامیظنت یور ،یلصا هحفص رد

.دینزب هبرض همه فذح

هاگتسد یور رب هدش هريخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابيتشپ یاه‌هخسن هيهت ،هظفاح تراک ندرک تمرف زا لبق

.دوش یمن ،ربراک تامادقا ليلد هب تاعلاطا نتفر تسد زا لماش هدنزاس تنامض .دينکن شومارف ار

16