قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

عیرس شیامیپ یگژیو زا هدافتسا

یارب نییاپ ای لااب تمس هب تکرح نودب دیناوت یم هحفص یور هریاد کی ندیشک اب ،عیرس شیامیپ یگژیو طسوت

.دینک ادیپ یسرتسد اهونم هب ،دروم باختنا

زاب ار یرسارس ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور .دینک رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دینزب هبرض هحفص یور هرابود .دیرادرب ار دوخ تشگنا ،عیرس شیامیپ ندینش اب

.دیرادرب ار دوخ تشگنا ،رظن دروم یونم ندینش اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم

ریوصت یاه بسچرب تیریدم و ندوزفا

هاگتسد ،دنوش یم باختنا ریواصت هک یماگنه .دیهد صاصتخا هحفص یور ريواصت هب ییاه بسچرب دیناوت یم بسچرب نودب ریواصت هب ار اه بسچرب ،یلحم ینتم یونم زا هدافتسا اب .دناوخ یم دنلب یادص اب ار اه بسچرب

.دینک هفاضا

.دینک زاب ار یلحم ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و لااب تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب ندینش اب .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور

.دنوش هفاضا اه بسچرب ات دیرادرب ار دوخ تشگنا ،بسچرب یونم ندوزفا

TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،اه‌بسچرب هدهاشم یارب

.دینزب هبرض یشرافس یاه بسچرب تیریدم تاميظنت

TalkBack تامیظنت یدنبرکیپ

.دینک یدنبرکیپ ناتدوخ یتحار یارب ار TalkBack هب طوبرم تامیظنت

یم نینچمه .دینزب هبرض تاميظنت TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد ار یرسارس ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب دیناوت

.دیرادرب ار نآ TalkBack تامیظنت ندینش اب و دیشکب هحفص تسار و لااب تمس هب ار دوخ تشگنا سپس .دینک زاب

.دینک ميظنت ار یتوص دروخزاب یادص حطس :راتفگ یادص یدنلب

یادص نازیم میظنت یارب .دشاب توافتم هناسر یادص نازیم هب هتسب تسا نکمم یتوص دروخزاب یادص نازیم هحفص رد ای .دیهد راشف نییاپ ای لااب هب ار ادص میظنت همکد ،یتوص دروخزاب هب نداد شوگ ماگنه ،هناسر هب ار هناسر یاوتحم یادص میظنت راون سپس و دینزب هبرض ادص نازیم ادص تامیظنت یور اه‌همانرب

.دیشکب تسار ای پچ تمس

111