تلفن

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

لوا سامت ،دش هداد باوج مود سامت یتقو .داد خساپ رگید سامت هب ناوت یم ،دشاب لاعف راظتنا رد سامت تامدخ رگا

.دوش یم هتشاد هگن راظتنا رد

سامت کی ندرک در

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دیشکب لااب تمس هب ار در مایپ راون ،سامت ندرک در زا دعب مایپ لاسرا یارب

سامت تاميظنت نفلت یور و دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،فلتخم ندرک در مایپ دنچ داجیا یارب

.دینزب هبرض داجيا سامت در یاه مایپ میظنت

خساپ یب یاه سامت

زا یاه سامت تسرهف ات دینک زاب ار اه نلاعا لناپ .دوش یم رهاظ تیعضو راون رد ،تفر تسد زا یسامت رگا یاه‌سامت ات دینزب هبرض تاشرازگ نفلت یور اه‌همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم ار هتفر تسد

.دییامن هدهاشم ار خساپ‌یب

سامت لوط رد یاه هنیزگ

یتوص سامت یط رد

:دنتسه سرتسد رد ریز تامادقا

.دینک یریگ هرامش ار مود سامت :سامت.زفا

.دینک زاب ار دیلک هحفص :دیلک هحفص

.دیهد همتاخ ار یلعف سامت :هملاکم نایاپ

ودینک تبحص هاگتسد یلااب نوفورکيم اب ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .دینک لاعفریغ ای لاعف ار وگدنلب :وگدنلب

.دیراد هگن نات یاه شوگ زا رود ار هاگتسد

48